نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری تندیس

نقشه تابلو فرش شام اخر

104 در 74 سانتی‌متر - 20 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 850,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس ساریتا

60 در 89 سانتی‌متر - 18 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 690,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس لیدی گل فروش

63 در 89 سانتی‌متر - 27 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 680,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس فرشته

67 در 89 سانتی‌متر - 35 رنگ

447 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 725,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس دختر اسب سوار

74 در 60 سانتی‌متر - 24 رنگ

500 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 615,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس مهر مادر

82 در 54 سانتی‌متر - 27 رنگ

550 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 605,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس شاهزاده

97 در 69 سانتی‌متر - 29 رنگ

650 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 780,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس قایق عشق

96 در 63 سانتی‌متر - 44 رنگ

645 در 420 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 730,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس فرشته روح

64 در 89 سانتی‌متر - 29 رنگ

430 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 695,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تاب‌ بازی یگانه فراز تبریز

52 در 77 سانتی‌متر - 25 رنگ

350 در 520 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 555,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تنديس یگانه فراز تبریز

55 در 89 سانتی‌متر - 22 رنگ

368 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 635,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش خلقت آدم یگانه فراز تبریز

82 در 64 سانتی‌متر - 22 رنگ

550 در 433 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 665,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش اسب سوار یگانه فراز تبریز

74 در 62 سانتی‌متر - 30 رنگ

495 در 418 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش كالسكه یگانه فراز تبریز

79 در 54 سانتی‌متر - 29 رنگ

530 در 360 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 585,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش شام آخر ۲ یگانه فراز تبریز

122 در 58 سانتی‌متر - 23 رنگ

820 در 390 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 805,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حسرت یگانه فراز تبریز

55 در 76 سانتی‌متر - 23 رنگ

370 در 510 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 575,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تخت‌نشين یگانه فراز تبریز

57 در 85 سانتی‌متر - 16 رنگ

380 در 570 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 625,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دو سرباز یگانه فراز تبریز

45 در 89 سانتی‌متر - 16 رنگ

300 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 550,000 تومان