نخ و نقشه فرش کامپیوتری زیرپایی

نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

104 در 164 سانتی‌متر - 39 رنگ

740 در 1170 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,720,000 تومان
نخ و نقشه فرش قصري یگانه فراز تبریز

119 در 188 سانتی‌متر - 39 رنگ

800 در 1260 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 4,350,000 تومان
نخ و نقشه فرش نوين فر یگانه فراز تبریز

119 در 185 سانتی‌متر - 40 رنگ

800 در 1240 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 3,960,000 تومان
نخ و نقشه فرش هريس یگانه فراز تبریز

70 در 98 سانتی‌متر - 13 رنگ

470 در 660 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 2,050,000 تومان
نخ و نقشه فرش نوين فر یگانه فراز تبریز

182 در 261 سانتی‌متر - 43 رنگ

1220 در 1754 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 2,700,000 تومان
نخ و نقشه فرش ماهي یگانه فراز تبریز

104 در 156 سانتی‌متر - 22 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 3,160,000 تومان
نخ و نقشه فرش عليا یگانه فراز تبریز

98 در 147 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,160,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

110 در 171 سانتی‌متر - 45 رنگ

740 در 1150 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 3,660,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

110 در 174 سانتی‌متر - 50 رنگ

740 در 1170 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 3,720,000 تومان
نخ و نقشه فرش زرع چارك یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 37 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,585,000 تومان
نخ و نقشه فرش قصري یگانه فراز تبریز

119 در 188 سانتی‌متر - 38 رنگ

800 در 1260 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 4,350,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

147 در 204 سانتی‌متر - 42 رنگ

990 در 1370 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 5,830,000 تومان
نخ و نقشه فرش خطيبي یگانه فراز تبریز

104 در 162 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1090 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 3,280,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

158 در 244 سانتی‌متر - 45 رنگ

1060 در 1635 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 224,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

94 در 141 سانتی‌متر - 17 رنگ

630 در 950 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 2,850,000 تومان
نخ و نقشه عليا زمينه كرمي یگانه فراز تبریز

104 در 161 سانتی‌متر - 38 رنگ

700 در 1080 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 3,250,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

168 در 224 سانتی‌متر - 40 رنگ

1200 در 1600 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
قیمت: 2,700,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

104 در 156 سانتی‌متر - 36 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 3,160,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

104 در 168 سانتی‌متر - 35 رنگ

700 در 1125 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 3,380,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

168 در 229 سانتی‌متر - 42 رنگ

1130 در 1535 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 2,400,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

164 در 233 سانتی‌متر - 54 رنگ

1170 در 1662 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 2,700,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

126 در 202 سانتی‌متر - 39 رنگ

849 در 1354 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,700,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاري زمينه مشكي یگانه فراز تبریز

112 در 169 سانتی‌متر - 22 رنگ

750 در 1132 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 3,650,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاري یگانه فراز تبریز

107 در 161 سانتی‌متر - 48 رنگ

720 در 1080 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 3,350,000 تومان