۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه فرش کامپیوتری زیرپایی

نخ و نقشه فرش هريس ۲ یگانه فراز تبریز

124 در 79 سانتی‌متر - 13 رنگ

830 در 530 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 950,000 تومان
نخ و نقشه فرش خطيبي یگانه فراز تبریز

307 در 429 سانتی‌متر - 48 رنگ

2060 در 2880 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 5,800,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

180 در 258 سانتی‌متر - 51 رنگ

1207 در 1731 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 2,750,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاری یگانه فراز تبریز

238 در 356 سانتی‌متر - 49 رنگ

1600 در 2389 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 4,200,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاري سه متري يگانه فراز تبريز

210 در 314 سانتی‌متر - 45 رنگ

1500 در 2240 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 4,000,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي يگانه فراز تبريز

143 در 190 سانتی‌متر - 21 رنگ

959 در 1279 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,850,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي

95 در 164 سانتی‌متر - 15 رنگ

640 در 1100 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,350,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي

54 در 83 سانتی‌متر - 15 رنگ

360 در 560 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 500,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي

107 در 149 سانتی‌متر - 16 رنگ

720 در 1000 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,300,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي

83 در 129 سانتی‌متر - 16 رنگ

560 در 868 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 950,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي

58 در 93 سانتی‌متر - 12 رنگ

387 در 627 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 590,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي

313 در 506 سانتی‌متر - 13 رنگ

2100 در 3400 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 6,300,000 تومان
نخ و نقشه فرش هریس 3

47 در 73 سانتی‌متر - 20 رنگ

313 در 493 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه فرش هریس 4

97 در 147 سانتی‌متر - 14 رنگ

649 در 989 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 950,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي

110 در 163 سانتی‌متر - 50 رنگ

740 در 1096 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,430,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي

161 در 214 سانتی‌متر - 34 رنگ

1079 در 1439 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 2,000,000 تومان