۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه تابلو فرش كوروش و ماندانا یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 488,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر هخامنشي یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 488,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر چوپان یگانه فراز تبریز

59 در 89 سانتی‌متر - 98 رنگ

395 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 471,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازار یگانه فراز تبریز

92 در 65 سانتی‌متر - 90 رنگ

620 در 434 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 523,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساعت یگانه فراز تبریز

30 در 43 سانتی‌متر - 23 رنگ

200 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوزه به دوش یگانه فراز تبریز

61 در 83 سانتی‌متر - 90 رنگ

410 در 560 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 466,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آناهيتا یگانه فراز تبریز

53 در 70 سانتی‌متر - 53 رنگ

355 در 468 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 396,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سفره ايراني یگانه فراز تبریز

82 در 58 سانتی‌متر - 102 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 445,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

89 در 54 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 395,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

52 در 71 سانتی‌متر - 41 رنگ

346 در 478 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 365,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه كليد یگانه فراز تبریز

63 در 83 سانتی‌متر - 33 رنگ

420 در 560 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 388,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 18 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 368,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الله یگانه فراز تبریز

63 در 46 سانتی‌متر - 37 رنگ

423 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 354,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

89 در 40 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 270 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 398,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

94 در 45 سانتی‌متر - 98 رنگ

630 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 418,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

48 در 67 سانتی‌متر - 16 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 361,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد چرم یگانه فراز تبریز

100 در 74 سانتی‌متر - 63 رنگ

670 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 468,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

92 در 49 سانتی‌متر - 64 رنگ

620 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 422,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد دو رنگ یگانه فراز تبریز

89 در 45 سانتی‌متر - 26 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 412,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

77 در 43 سانتی‌متر - 48 رنگ

520 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد شكسته یگانه فراز تبریز

77 در 41 سانتی‌متر - 25 رنگ

514 در 274 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 386,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 39 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ظهر عاشورا یگانه فراز تبریز

82 در 59 سانتی‌متر - 40 رنگ

550 در 395 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 56 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 439,000 تومان