نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه تابلو فرش جله جلاله یگانه فراز تبریز

67 در 50 سانتی‌متر - 17 رنگ

450 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مدينه یگانه فراز تبریز

104 در 76 سانتی‌متر - 80 رنگ

700 در 511 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 880,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه نور یگانه فراز تبریز

74 در 41 سانتی‌متر - 29 رنگ

500 در 278 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 505,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 21 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كعبه یگانه فراز تبریز

89 در 61 سانتی‌متر - 36 رنگ

600 در 412 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 725,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

67 در 45 سانتی‌متر - 42 رنگ

450 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 485,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه گلدار 1 یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 22 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله یگانه فراز تبریز

77 در 51 سانتی‌متر - 29 رنگ

520 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد پوستي یگانه فراز تبریز

64 در 45 سانتی‌متر - 44 رنگ

430 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسم الله یگانه فراز تبریز

104 در 60 سانتی‌متر - 26 رنگ

700 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

80 در 42 سانتی‌متر - 26 رنگ

534 در 284 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 515,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه چهار سو یگانه فراز تبریز

85 در 45 سانتی‌متر - 60 رنگ

570 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 585,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله یگانه فراز تبریز

89 در 43 سانتی‌متر - 31 رنگ

600 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد سنگي یگانه فراز تبریز

89 در 45 سانتی‌متر - 52 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 58,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد دو تيكه یگانه فراز تبریز

92 در 32 سانتی‌متر - 48 رنگ

620 در 215 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

85 در 40 سانتی‌متر - 85 رنگ

570 در 270 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 525,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش توحيد یگانه فراز تبریز

71 در 51 سانتی‌متر - 44 رنگ

480 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 555,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نور الله یگانه فراز تبریز

82 در 45 سانتی‌متر - 31 رنگ

550 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 565,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

77 در 47 سانتی‌متر - 80 رنگ

515 در 315 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 555,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

89 در 45 سانتی‌متر - 56 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

88 در 45 سانتی‌متر - 52 رنگ

590 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 570,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

64 در 40 سانتی‌متر - 48 رنگ

430 در 270 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 440,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

104 در 37 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 250 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

54 در 89 سانتی‌متر - 58 رنگ

364 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 665,000 تومان