نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

77 در 46 سانتی‌متر - 80 رنگ

550 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 585,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جله جلاله یگانه فراز تبریز

63 در 47 سانتی‌متر - 17 رنگ

450 در 333 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مدينه یگانه فراز تبریز

98 در 72 سانتی‌متر - 80 رنگ

700 در 511 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 880,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه نور یگانه فراز تبریز

70 در 39 سانتی‌متر - 29 رنگ

500 در 278 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 505,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 21 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كعبه یگانه فراز تبریز

84 در 58 سانتی‌متر - 36 رنگ

600 در 412 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 725,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چهار قول یگانه فراز تبریز

98 در 56 سانتی‌متر - 42 رنگ

700 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

63 در 42 سانتی‌متر - 42 رنگ

450 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 485,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه گلدار 1 یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 22 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله یگانه فراز تبریز

73 در 48 سانتی‌متر - 29 رنگ

520 در 340 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد پوستي یگانه فراز تبریز

60 در 42 سانتی‌متر - 44 رنگ

430 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسم الله یگانه فراز تبریز

98 در 56 سانتی‌متر - 26 رنگ

700 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

75 در 40 سانتی‌متر - 26 رنگ

534 در 284 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 515,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه چهار سو یگانه فراز تبریز

80 در 42 سانتی‌متر - 60 رنگ

570 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 585,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله یگانه فراز تبریز

84 در 41 سانتی‌متر - 31 رنگ

600 در 290 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد سنگي یگانه فراز تبریز

84 در 42 سانتی‌متر - 52 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 58,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد دو تيكه یگانه فراز تبریز

87 در 30 سانتی‌متر - 48 رنگ

620 در 215 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

80 در 38 سانتی‌متر - 85 رنگ

570 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 525,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش توحيد یگانه فراز تبریز

67 در 48 سانتی‌متر - 44 رنگ

480 در 340 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 555,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نور الله یگانه فراز تبریز

77 در 42 سانتی‌متر - 31 رنگ

550 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 565,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

72 در 44 سانتی‌متر - 80 رنگ

515 در 315 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 555,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

84 در 42 سانتی‌متر - 56 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

83 در 42 سانتی‌متر - 52 رنگ

590 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 570,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

60 در 38 سانتی‌متر - 48 رنگ

430 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 440,000 تومان