نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه تابلو فرش دختر خوابيده یگانه فراز تبریز

104 در 50 سانتی‌متر - 74 رنگ

700 در 335 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 726,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قايق عشق یگانه فراز تبریز

74 در 48 سانتی‌متر - 72 رنگ

500 در 320 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 575,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تمنا یگانه فراز تبریز

58 در 85 سانتی‌متر - 23 رنگ

388 در 570 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاپ سایز کوچک یگانه فراز تبریز

127 در 89 سانتی‌متر - 135 رنگ

850 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,275,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل موسیقی یگانه فراز تبریز

129 در 89 سانتی‌متر - 165 رنگ

866 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,299,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رسم عاشقي یگانه فراز تبریز

60 در 74 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 680,000 تومان
نخ و نقشه تابلو  فرش آذرخش یگانه فراز تبریز

58 در 84 سانتی‌متر - 101 رنگ

390 در 562 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه عروس یگانه فراز تبریز

156 در 107 سانتی‌متر - 116 رنگ

1050 در 717 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,880,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهريه یگانه فراز تبریز

104 در 72 سانتی‌متر - 145 رنگ

700 در 486 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 920,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شطرنج باز یگانه فراز تبریز

74 در 104 سانتی‌متر - 160 رنگ

500 در 699 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 943,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ونيز یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 615,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پايكوبي یگانه فراز تبریز

107 در 73 سانتی‌متر - 133 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 920,000 تومان
نخ و نقشه تابلو طرح تاب باز یگانه فراز تبریز

57 در 85 سانتی‌متر - 66 رنگ

380 در 573 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 695,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل شعر خواني یگانه فراز تبریز

97 در 71 سانتی‌متر - 114 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 875,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملكه چيتاها یگانه فراز تبریز

64 در 79 سانتی‌متر - 87 رنگ

430 در 532 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 710,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سه خواهر یگانه فراز تبریز

71 در 57 سانتی‌متر - 103 رنگ

480 در 380 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل چين یگانه فراز تبریز

66 در 79 سانتی‌متر - 125 رنگ

440 در 530 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 730,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز 2 یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 745,000 تومان
نخ و نقشه تابلو سيب چين یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 119 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 745,000 تومان
نخ و نقشه تابلو شاعر جوان كوچك یگانه فراز تبریز

104 در 72 سانتی‌متر - 128 رنگ

700 در 485 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 915,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ميز پاسور یگانه فراز تبریز

104 در 73 سانتی‌متر - 130 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 925,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شانزه ليزه یگانه فراز تبریز

104 در 74 سانتی‌متر - 155 رنگ

700 در 496 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 940,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بالكن همسايه یگانه فراز تبریز

100 در 75 سانتی‌متر - 118 رنگ

670 در 505 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 915,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلاس موسيقي يگانه فراز تبريز

104 در 70 سانتی‌متر - 116 رنگ

700 در 473 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 895,000 تومان