۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه تابلو سيب چين یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 119 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 593,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ميز پاسور یگانه فراز تبریز

104 در 73 سانتی‌متر - 130 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 615,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شانزه ليزه یگانه فراز تبریز

104 در 74 سانتی‌متر - 155 رنگ

700 در 496 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 618,000 تومان
نخ و نقشه شطرنج باز 2 یگانه فراز تبریز

97 در 71 سانتی‌متر - 120 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بالكن همسايه یگانه فراز تبریز

100 در 75 سانتی‌متر - 118 رنگ

670 در 505 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 605,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلاس موسيقي يگانه فراز تبريز

104 در 70 سانتی‌متر - 116 رنگ

700 در 473 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 612,000 تومان
نقشه تابلو فرش شام اخر

115 در 74 سانتی‌متر - 20 رنگ

770 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 487,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس لیدی گل فروش

63 در 89 سانتی‌متر - 27 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 442,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس فرشته

67 در 89 سانتی‌متر - 35 رنگ

447 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 460,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس دختر اسب سوار

74 در 60 سانتی‌متر - 24 رنگ

500 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 429,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس مهر مادر

82 در 54 سانتی‌متر - 27 رنگ

550 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 418,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس شاهزاده

97 در 69 سانتی‌متر - 29 رنگ

650 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 465,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس فرشته روح

64 در 89 سانتی‌متر - 29 رنگ

430 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش خلقت آدم یگانه فراز تبریز

82 در 64 سانتی‌متر - 22 رنگ

550 در 433 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 429,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حسرت یگانه فراز تبریز

55 در 76 سانتی‌متر - 23 رنگ

370 در 510 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تخت‌نشين یگانه فراز تبریز

57 در 85 سانتی‌متر - 16 رنگ

380 در 570 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دو سرباز یگانه فراز تبریز

45 در 89 سانتی‌متر - 16 رنگ

300 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز

92 در 63 سانتی‌متر - 91 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل سبد کوچک یگانه فراز تبریز

48 در 67 سانتی‌متر - 75 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل لاله طولي یگانه فراز تبریز

52 در 69 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل آنتيك یگانه فراز تبریز

42 در 89 سانتی‌متر - 66 رنگ

280 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 439,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل وحشي یگانه فراز تبریز

82 در 58 سانتی‌متر - 96 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل منقل یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 68 رنگ

500 در 365 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش لاله هاي وحشي یگانه فراز تبریز

89 در 63 سانتی‌متر - 76 رنگ

600 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 471,000 تومان