نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نقشه تابلو فرش تندیس لیدی گل فروش

63 در 89 سانتی‌متر - 27 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 680,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس فرشته

67 در 89 سانتی‌متر - 35 رنگ

447 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 725,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس مهر مادر

82 در 54 سانتی‌متر - 27 رنگ

550 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 605,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس شاهزاده

97 در 69 سانتی‌متر - 29 رنگ

650 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 780,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس فرشته روح

64 در 89 سانتی‌متر - 29 رنگ

430 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 695,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش خلقت آدم یگانه فراز تبریز

82 در 64 سانتی‌متر - 22 رنگ

550 در 433 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 665,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حسرت یگانه فراز تبریز

55 در 76 سانتی‌متر - 23 رنگ

370 در 510 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 575,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تخت‌نشين یگانه فراز تبریز

57 در 85 سانتی‌متر - 16 رنگ

380 در 570 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 625,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دو سرباز یگانه فراز تبریز

45 در 89 سانتی‌متر - 16 رنگ

300 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز

92 در 63 سانتی‌متر - 91 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 780,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد کوچک یگانه فراز تبریز

48 در 67 سانتی‌متر - 75 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 545,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل لاله طولي یگانه فراز تبریز

52 در 69 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آنتيك یگانه فراز تبریز

42 در 89 سانتی‌متر - 66 رنگ

280 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 605,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل وحشي یگانه فراز تبریز

82 در 58 سانتی‌متر - 96 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 685,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل منقل یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 68 رنگ

500 در 365 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله هاي وحشي یگانه فراز تبریز

89 در 63 سانتی‌متر - 76 رنگ

600 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل ياسمن یگانه فراز تبریز

45 در 58 سانتی‌متر - 60 رنگ

300 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

48 در 69 سانتی‌متر - 74 رنگ

320 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 560,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهاي لاله ريخته یگانه فراز تبریز

52 در 39 سانتی‌متر - 63 رنگ

350 در 260 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و تار یگانه فراز تبریز

80 در 54 سانتی‌متر - 94 رنگ

537 در 362 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 660,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش يك سبد گل یگانه فراز تبریز

92 در 67 سانتی‌متر - 96 رنگ

620 در 453 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 815,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان لاله یگانه فراز تبریز

89 در 66 سانتی‌متر - 65 رنگ

600 در 440 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 790,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل یگانه فراز تبریز

54 در 78 سانتی‌متر - 82 رنگ

362 در 527 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آنتيك یگانه فراز تبریز

49 در 66 سانتی‌متر - 103 رنگ

330 در 445 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 560,000 تومان