۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه تابلو فرش گل رز یگانه فراز تبریز

45 در 60 سانتی‌متر - 74 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 359,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

52 در 73 سانتی‌متر - 67 رنگ

350 در 488 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل یگانه فراز تبریز

52 در 43 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 325,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش داوودی رنگی یگانه فراز تبریز

67 در 51 سانتی‌متر - 90 رنگ

450 در 345 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و انگور یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 74 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شكوه یگانه فراز تبریز

53 در 74 سانتی‌متر - 95 رنگ

355 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 74 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شيشه اي یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 108 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز قرمز یگانه فراز تبریز

45 در 67 سانتی‌متر - 27 رنگ

300 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 362,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهاي رو ميزي یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 70 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سفيد زيبا یگانه فراز تبریز

51 در 70 سانتی‌متر - 85 رنگ

340 در 470 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شكيل یگانه فراز تبریز

76 در 54 سانتی‌متر - 92 رنگ

510 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آرامش یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 68 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهاي زيبا یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 101 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان آبي یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 98 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تك رز يگانه فراز تبريز

45 در 62 سانتی‌متر - 65 رنگ

300 در 415 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 342,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز كوچك يگانه فراز تبريز

22 در 30 سانتی‌متر - 23 رنگ

150 در 200 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 218,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شقایق قرمز

45 در 64 سانتی‌متر - 76 رنگ

299 در 429 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 362,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار یگانه فراز تبریز

60 در 80 سانتی‌متر - 64 رنگ

400 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و بلبل یگانه فراز تبریز

37 در 56 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب كنار دريا یگانه فراز تبریز

76 در 55 سانتی‌متر - 60 رنگ

513 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب يگانه فراز تبريز

63 در 80 سانتی‌متر - 41 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آهوي رود نيل یگانه فراز تبریز

63 در 85 سانتی‌متر - 62 رنگ

420 در 570 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 433,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مرغ و خروس یگانه فراز تبریز

52 در 64 سانتی‌متر - 86 رنگ

350 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 353,000 تومان