۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه تابلو فرش شقایق قرمز

45 در 64 سانتی‌متر - 76 رنگ

299 در 429 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 362,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار یگانه فراز تبریز

60 در 80 سانتی‌متر - 64 رنگ

400 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شوق ديدار یگانه فراز تبریز

50 در 67 سانتی‌متر - 74 رنگ

337 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و بلبل یگانه فراز تبریز

37 در 56 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب كنار دريا یگانه فراز تبریز

76 در 55 سانتی‌متر - 60 رنگ

513 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قرقاول یگانه فراز تبریز

77 در 50 سانتی‌متر - 94 رنگ

520 در 337 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب يگانه فراز تبريز

63 در 80 سانتی‌متر - 41 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آهوي رود نيل یگانه فراز تبریز

63 در 85 سانتی‌متر - 62 رنگ

420 در 570 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 433,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مرغ و خروس یگانه فراز تبریز

52 در 64 سانتی‌متر - 86 رنگ

350 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 353,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كره اسب یگانه فراز تبریز

73 در 51 سانتی‌متر - 44 رنگ

490 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قرقاول ۲ یگانه فراز تبریز

75 در 52 سانتی‌متر - 67 رنگ

505 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قناري یگانه فراز تبریز

82 در 60 سانتی‌متر - 49 رنگ

550 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پلنگ یگانه فراز تبریز

74 در 40 سانتی‌متر - 56 رنگ

500 در 270 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 368,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرار اسبهای وحشی یگانه فراز تبریز

74 در 56 سانتی‌متر - 44 رنگ

500 در 375 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آشیانه یگانه فراز تبریز

45 در 60 سانتی‌متر - 72 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 325,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سينه چاك یگانه فراز تبریز

64 در 89 سانتی‌متر - 56 رنگ

429 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هم آوا یگانه فراز تبریز

60 در 45 سانتی‌متر - 62 رنگ

400 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 331,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش استراحت یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چشمه یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 346 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچ عشاير یگانه فراز تبریز

89 در 58 سانتی‌متر - 91 رنگ

600 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 469,000 تومان