۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه  تابلو فرش دو ببر یگانه فراز تبریز

89 در 67 سانتی‌متر - 64 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 491,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش استراحت یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل و بلبل یگانه فراز تبریز

37 در 56 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پشم ريس یگانه فراز تبریز

63 در 80 سانتی‌متر - 92 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پيرمرد یگانه فراز تبریز

52 در 71 سانتی‌متر - 88 رنگ

350 در 480 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسب عرب یگانه فراز تبریز

66 در 86 سانتی‌متر - 90 رنگ

445 در 578 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 442,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشاير یگانه فراز تبریز

52 در 66 سانتی‌متر - 115 رنگ

350 در 443 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 394,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرويز یگانه فراز تبریز

156 در 104 سانتی‌متر - 81 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 1,100,000 تومان
نقشه تابلو فرش شام اخر

115 در 74 سانتی‌متر - 20 رنگ

770 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 681,800 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر كرد یگانه فراز تبریز

52 در 81 سانتی‌متر - 96 رنگ

350 در 545 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گرماي عشق یگانه فراز تبریز

125 در 89 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 840,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز یگانه فراز تبریز

156 در 109 سانتی‌متر - 137 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش لانه قناري یگانه فراز تبریز

45 در 60 سانتی‌متر - 69 رنگ

300 در 405 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 331,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

126 در 198 سانتی‌متر - 39 رنگ

900 در 1415 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوروش و ماندانا یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 488,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره باغ گیلاس

89 در 49 سانتی‌متر - 52 رنگ

600 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار یگانه فراز تبریز

60 در 80 سانتی‌متر - 64 رنگ

400 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رايحه دلنواز یگانه فراز تبریز

119 در 81 سانتی‌متر - 155 رنگ

800 در 545 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 779,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسب كنار دريا یگانه فراز تبریز

76 در 55 سانتی‌متر - 60 رنگ

513 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه فرش قصري یگانه فراز تبریز

119 در 188 سانتی‌متر - 39 رنگ

800 در 1260 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه یگانه فراز تبریز,ارسال رایگان

95 در 66 سانتی‌متر - 102 رنگ

640 در 440 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 595,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس ساریتا

60 در 89 سانتی‌متر - 18 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 610,400 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر هخامنشي یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 488,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس لیدی گل فروش

63 در 89 سانتی‌متر - 27 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 618,800 تومان