۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه تابلو فرش آرايش عروس یگانه فراز تبریز

76 در 104 سانتی‌متر - 169 رنگ

510 در 700 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 639,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره کلبه جنگلی

74 در 52 سانتی‌متر - 72 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل یگانه فراز تبریز

54 در 78 سانتی‌متر - 82 رنگ

362 در 527 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد عرضي یگانه فراز تبریز

92 در 38 سانتی‌متر - 21 رنگ

620 در 252 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 428,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه یگانه فراز تبریز

159 در 102 سانتی‌متر - 146 رنگ

1070 در 686 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,100,000 تومان
طرح تابلو فرش منظره جوکنار

89 در 45 سانتی‌متر - 72 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 415,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل آنتيك یگانه فراز تبریز

49 در 66 سانتی‌متر - 103 رنگ

330 در 445 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 381,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد دو رنگ یگانه فراز تبریز

89 در 45 سانتی‌متر - 26 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 412,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص پريا یگانه فراز تبریز

156 در 93 سانتی‌متر - 156 رنگ

1050 در 625 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,150,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره شانزه لیزه

74 در 52 سانتی‌متر - 80 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش آفتابگردان یگانه فراز تبریز

67 در 50 سانتی‌متر - 77 رنگ

448 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 381,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ونيز یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 418,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره غروب

104 در 52 سانتی‌متر - 66 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش سبد لاله ها یگانه فراز تبریز

52 در 32 سانتی‌متر - 59 رنگ

350 در 215 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 308,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

77 در 43 سانتی‌متر - 48 رنگ

520 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش سبد گل رز یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 79 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد شكسته یگانه فراز تبریز

77 در 41 سانتی‌متر - 25 رنگ

514 در 274 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 386,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پايكوبي یگانه فراز تبریز

107 در 73 سانتی‌متر - 133 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 638,000 تومان
نخ و نقشه تابلو طرح تاب باز یگانه فراز تبریز

57 در 85 سانتی‌متر - 74 رنگ

380 در 573 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 440,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره بهار در کوچه باغ

74 در 48 سانتی‌متر - 53 رنگ

500 در 320 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 398,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل ريخته یگانه فراز تبریز

116 در 60 سانتی‌متر - 103 رنگ

780 در 400 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 512,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 39 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

40 در 57 سانتی‌متر - 59 رنگ

271 در 380 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 315,000 تومان