۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه تابلو فرش رود پاييزي یگانه فراز تبریز

69 در 42 سانتی‌متر - 62 رنگ

460 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 354,000 تومان
نخ و نقشه شطرنج باز 2 یگانه فراز تبریز

97 در 71 سانتی‌متر - 120 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 590,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گلدان سفالي یگانه فراز تبریز

48 در 63 سانتی‌متر - 66 رنگ

320 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 381,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش همسفر یگانه فراز تبریز

82 در 51 سانتی‌متر - 49 رنگ

550 در 340 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 418,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بالكن همسايه یگانه فراز تبریز

100 در 75 سانتی‌متر - 118 رنگ

670 در 505 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 605,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيات و كعبه یگانه فراز تبریز

77 در 52 سانتی‌متر - 42 رنگ

520 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 390,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل رز یگانه فراز تبریز

45 در 60 سانتی‌متر - 74 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 359,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گذر رود یگانه فراز تبریز

74 در 46 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 310 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حياط همسايه يگانه فراز تبريز

124 در 83 سانتی‌متر - 131 رنگ

830 در 560 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 816,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

100 در 48 سانتی‌متر - 48 رنگ

671 در 320 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 438,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

52 در 73 سانتی‌متر - 67 رنگ

350 در 488 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چهار قول یگانه فراز تبریز

104 در 60 سانتی‌متر - 42 رنگ

700 در 400 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 461,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زندگي در كوهستان یگانه فراز تبریز

74 در 45 سانتی‌متر - 74 رنگ

500 در 300 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلاس موسيقي يگانه فراز تبريز

104 در 70 سانتی‌متر - 116 رنگ

700 در 473 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 612,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل یگانه فراز تبریز

52 در 43 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 325,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

67 در 45 سانتی‌متر - 42 رنگ

450 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 356,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گذرگاه كنار رود یگانه فراز تبریز

68 در 42 سانتی‌متر - 57 رنگ

455 در 280 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 381,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش لاله سفيد یگانه فراز تبریز

42 در 30 سانتی‌متر - 71 رنگ

280 در 200 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 280,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه گلدار 1 یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 22 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 389,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ پدري یگانه فراز تبریز

82 در 48 سانتی‌متر - 63 رنگ

550 در 320 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رهگذر یگانه فراز تبریز

97 در 55 سانتی‌متر - 82 رنگ

650 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 484,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه رويايي یگانه فراز تبریز

79 در 51 سانتی‌متر - 70 رنگ

530 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 418,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش صفاي باغ یگانه فراز تبریز

74 در 44 سانتی‌متر - 58 رنگ

500 در 295 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 384,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مظرعه يگانه فراز تبريز

89 در 56 سانتی‌متر - 70 رنگ

600 در 379 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 433,000 تومان