۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

85 در 40 سانتی‌متر - 85 رنگ

570 در 270 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رود و باغ يگانه فراز تبريز

74 در 52 سانتی‌متر - 52 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش توحيد یگانه فراز تبریز

71 در 51 سانتی‌متر - 44 رنگ

480 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 378,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش غروب در كوهستان یگانه فراز تبریز

82 در 55 سانتی‌متر - 92 رنگ

550 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 436,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش دسته گل یگانه فراز تبریز

67 در 54 سانتی‌متر - 69 رنگ

450 در 360 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش طراوت یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 74 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد پر گل یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شيشه اي یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 108 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز قرمز یگانه فراز تبریز

45 در 67 سانتی‌متر - 27 رنگ

300 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 362,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينا یگانه فراز تبریز

48 در 67 سانتی‌متر - 76 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 368,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل در چمن زار یگانه فراز تبریز

45 در 63 سانتی‌متر - 74 رنگ

300 در 420 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 366,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغچه پدر بزرگ یگانه فراز تبریز

49 در 32 سانتی‌متر - 47 رنگ

330 در 217 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 310,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نور الله یگانه فراز تبریز

82 در 45 سانتی‌متر - 31 رنگ

550 در 300 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گلهاي رو ميزي یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 70 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش ستايش یگانه فراز تبریز

67 در 49 سانتی‌متر - 102 رنگ

450 در 330 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و قوري یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 110 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چيدمان گلها یگانه فراز تبریز

60 در 39 سانتی‌متر - 74 رنگ

400 در 262 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 353,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش سفيد زيبا یگانه فراز تبریز

51 در 70 سانتی‌متر - 85 رنگ

340 در 470 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

77 در 47 سانتی‌متر - 80 رنگ

515 در 315 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 379,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش میهمان

60 در 36 سانتی‌متر - 51 رنگ

400 در 245 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 333,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شكيل یگانه فراز تبریز

76 در 54 سانتی‌متر - 92 رنگ

510 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش آرامش یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 68 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الله

54 در 89 سانتی‌متر - 13 رنگ

360 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 422,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فصل شکار

82 در 45 سانتی‌متر - 74 رنگ

550 در 300 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 405,000 تومان