۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه تابلو فرش شميم یگانه فراز تبریز

49 در 66 سانتی‌متر - 68 رنگ

330 در 440 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گلهاي زيبا یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 101 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

89 در 45 سانتی‌متر - 56 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 415,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان آبي یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 98 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

88 در 45 سانتی‌متر - 52 رنگ

590 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 413,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خاطره یگانه فراز تبریز

63 در 48 سانتی‌متر - 112 رنگ

420 در 320 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله

100 در 49 سانتی‌متر - 52 رنگ

670 در 330 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 452,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آفتابگردان یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 75 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

64 در 40 سانتی‌متر - 48 رنگ

430 در 270 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 348,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تك رز يگانه فراز تبريز

45 در 62 سانتی‌متر - 65 رنگ

300 در 415 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 342,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

104 در 37 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 250 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 441,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان بهاري يگانه فراز تبريز

45 در 60 سانتی‌متر - 80 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 342,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

54 در 89 سانتی‌متر - 58 رنگ

364 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 422,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلچين لاله ها يگانه فراز تبريز

42 در 57 سانتی‌متر - 63 رنگ

280 در 380 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 338,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

97 در 52 سانتی‌متر - 57 رنگ

650 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز كوچك يگانه فراز تبريز

22 در 30 سانتی‌متر - 23 رنگ

150 در 200 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 218,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

79 در 45 سانتی‌متر - 59 رنگ

530 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 381,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ظهور

104 در 74 سانتی‌متر - 67 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 489,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان تنهایی

52 در 73 سانتی‌متر - 95 رنگ

350 در 490 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

85 در 46 سانتی‌متر - 75 رنگ

568 در 311 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شقایق قرمز

45 در 64 سانتی‌متر - 76 رنگ

299 در 429 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 362,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوثر

98 در 49 سانتی‌متر - 60 رنگ

660 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 432,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله های سفید

44 در 75 سانتی‌متر - 106 رنگ

298 در 503 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 400,000 تومان