۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه تابلو فرش كلبه و جنگل یگانه فراز تبریز

74 در 50 سانتی‌متر - 60 رنگ

500 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شوق ديدار یگانه فراز تبریز

50 در 67 سانتی‌متر - 74 رنگ

337 در 450 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دايره هستي یگانه فراز تبریز

89 در 64 سانتی‌متر - 110 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 491,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فلامينگو باز,ارسال رایگان

104 در 74 سانتی‌متر - 96 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسب در چمن زار یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 85 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه فرش نوين فر یگانه فراز تبریز

119 در 185 سانتی‌متر - 40 رنگ

800 در 1240 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر چوپان یگانه فراز تبریز

59 در 89 سانتی‌متر - 98 رنگ

395 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 471,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تنديس دخترک یگانه فراز تبریز

67 در 89 سانتی‌متر - 35 رنگ

447 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازگشت یگانه فراز تبریز

79 در 58 سانتی‌متر - 99 رنگ

530 در 391 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 418,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نگاه آشنا یگانه فراز تبریز

56 در 89 سانتی‌متر - 114 رنگ

377 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

83 در 125 سانتی‌متر - 125 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 828,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روز گردش,ارسال رایگان

72 در 89 سانتی‌متر - 134 رنگ

485 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 590,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش بچه گربه یگانه فراز تبریز

89 در 67 سانتی‌متر - 41 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 491,000 تومان
نخ و نقشه فرش هريس یگانه فراز تبریز

70 در 98 سانتی‌متر - 13 رنگ

470 در 660 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 690,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نياز نوازش یگانه فراز تبریز

87 در 111 سانتی‌متر - 85 رنگ

582 در 746 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 759,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الهه محبت یگانه فراز تبریز

59 در 89 سانتی‌متر - 128 رنگ

393 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 482,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گوديوا یگانه فراز تبریز

74 در 60 سانتی‌متر - 24 رنگ

500 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 429,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چشمه یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 346 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا در آب یگانه فراز تبریز

70 در 103 سانتی‌متر - 136 رنگ

500 در 735 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 621,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پس از باران كوچك یگانه فراز تبریز

67 در 52 سانتی‌متر - 55 رنگ

450 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 398,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر ماه یگانه فراز تبریز

57 در 79 سانتی‌متر - 100 رنگ

380 در 533 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 429,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش قرقاول یگانه فراز تبریز

77 در 50 سانتی‌متر - 94 رنگ

520 در 337 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه فرش نوين فر یگانه فراز تبریز

182 در 261 سانتی‌متر - 43 رنگ

1220 در 1754 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 2,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خواستگاری,ارسال رایگان

67 در 89 سانتی‌متر - 111 رنگ

450 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 525,000 تومان