۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه تابلو فرش رايحه یگانه فراز تبریز

57 در 86 سانتی‌متر - 96 رنگ

380 در 580 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 473,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زنان عشاير یگانه فراز تبریز

89 در 56 سانتی‌متر - 96 رنگ

600 در 375 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 441,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاییزان یگانه فراز تبریز

119 در 60 سانتی‌متر - 85 رنگ

800 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 495,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش فال حافظ یگانه فراز تبریز

74 در 110 سانتی‌متر - 119 رنگ

500 در 738 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 632,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش مهر مادر یگانه فراز تبریز

82 در 54 سانتی‌متر - 27 رنگ

550 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 418,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دي ويا یگانه فراز تبریز

55 در 82 سانتی‌متر - 86 رنگ

370 در 550 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 429,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب يگانه فراز تبريز

63 در 80 سانتی‌متر - 41 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه فرش ماهي یگانه فراز تبریز

104 در 156 سانتی‌متر - 22 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سایه مهربانی,ارسال رایگان

70 در 95 سانتی‌متر - 130 رنگ

470 در 635 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 538,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عطوفت یگانه فراز تبریز

119 در 80 سانتی‌متر - 123 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 768,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا یگانه فراز تبریز

60 در 81 سانتی‌متر - 87 رنگ

400 در 547 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه فرش عليا یگانه فراز تبریز

98 در 147 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش شاهزاده یگانه فراز تبریز

97 در 69 سانتی‌متر - 29 رنگ

650 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پيرمرد یگانه فراز تبریز

42 در 54 سانتی‌متر - 68 رنگ

280 در 365 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل موسیقی,ارسال رایگان

155 در 101 سانتی‌متر - 138 رنگ

1040 در 680 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش آهوي رود نيل یگانه فراز تبریز

63 در 85 سانتی‌متر - 62 رنگ

420 در 570 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 433,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درياچه یگانه فراز تبریز

92 در 68 سانتی‌متر - 102 رنگ

621 در 456 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 452,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچ عشاير یگانه فراز تبریز

89 در 58 سانتی‌متر - 91 رنگ

600 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 469,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور یگانه فراز تبریز

104 در 71 سانتی‌متر - 181 رنگ

700 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 552,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازار یگانه فراز تبریز

92 در 65 سانتی‌متر - 90 رنگ

620 در 434 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 523,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

110 در 171 سانتی‌متر - 45 رنگ

740 در 1150 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش قايق عشق یگانه فراز تبریز

96 در 63 سانتی‌متر - 44 رنگ

645 در 420 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 462,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهمانی,ارسال رایگان

156 در 113 سانتی‌متر - 136 رنگ

1050 در 760 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,125,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش مرغ و خروس یگانه فراز تبریز

52 در 64 سانتی‌متر - 86 رنگ

350 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 353,000 تومان