۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه تابلو فرش گذرگاه بهاري یگانه فراز تبریز

89 در 46 سانتی‌متر - 56 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 431,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نواي ني یگانه فراز تبریز

137 در 98 سانتی‌متر - 171 رنگ

917 در 655 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 961,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساعت یگانه فراز تبریز

30 در 43 سانتی‌متر - 23 رنگ

200 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 150,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

110 در 174 سانتی‌متر - 50 رنگ

740 در 1170 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تنديس روح یگانه فراز تبریز

64 در 89 سانتی‌متر - 29 رنگ

430 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فوت شمع,ارسال رایگان

132 در 101 سانتی‌متر - 106 رنگ

885 در 675 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 897,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش كره اسب یگانه فراز تبریز

73 در 51 سانتی‌متر - 44 رنگ

490 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه كوهي یگانه فراز تبریز

77 در 51 سانتی‌متر - 97 رنگ

520 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوي بهار یگانه فراز تبریز

74 در 104 سانتی‌متر - 123 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوزه به دوش یگانه فراز تبریز

61 در 83 سانتی‌متر - 90 رنگ

410 در 560 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 466,000 تومان
نخ و نقشه فرش زرع چارك یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 37 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 690,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تاب‌ بازی یگانه فراز تبریز

52 در 77 سانتی‌متر - 25 رنگ

350 در 520 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش میز شطرنج,ارسال رایگان

119 در 89 سانتی‌متر - 137 رنگ

800 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 922,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش قرقاول ۲ یگانه فراز تبریز

75 در 52 سانتی‌متر - 67 رنگ

505 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جنگل یگانه فراز تبریز

89 در 52 سانتی‌متر - 79 رنگ

600 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 442,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ستاره یگانه فراز تبریز

82 در 122 سانتی‌متر - 53 رنگ

550 در 820 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 760,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آناهيتا یگانه فراز تبریز

53 در 70 سانتی‌متر - 53 رنگ

355 در 468 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 396,000 تومان
نخ و نقشه فرش قصري یگانه فراز تبریز

119 در 188 سانتی‌متر - 38 رنگ

800 در 1260 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تنديس یگانه فراز تبریز

55 در 89 سانتی‌متر - 22 رنگ

368 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 433,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گربه هاي خانگي یگانه فراز تبریز

82 در 57 سانتی‌متر - 102 رنگ

550 در 380 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 418,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آبشار یگانه فراز تبریز

89 در 62 سانتی‌متر - 72 رنگ

600 در 416 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 456,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خرگوش فروش با ارسال رایگان

70 در 89 سانتی‌متر - 126 رنگ

470 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساز ساقي یگانه فراز تبریز

115 در 82 سانتی‌متر - 112 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 691,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سماور طلایی یگانه فراز تبریز

67 در 48 سانتی‌متر - 76 رنگ

450 در 320 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 381,000 تومان