۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

147 در 204 سانتی‌متر - 42 رنگ

990 در 1370 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 2,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش خلقت آدم یگانه فراز تبریز

82 در 64 سانتی‌متر - 22 رنگ

550 در 433 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 429,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عاشقي با راسال رایگان

60 در 86 سانتی‌متر - 78 رنگ

400 در 576 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 515,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش مشكي یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 29 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پس از باران بزرگ یگانه فراز تبریز

79 در 54 سانتی‌متر - 99 رنگ

530 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 412,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش صفاي قديم یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 97 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 386,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

62 در 89 سانتی‌متر - 128 رنگ

417 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 498,000 تومان
نخ و نقشه فرش خطيبي یگانه فراز تبریز

104 در 162 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1090 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش اسب سوار یگانه فراز تبریز

74 در 62 سانتی‌متر - 30 رنگ

495 در 418 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 418,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گذر از رود یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 112 رنگ

426 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 529,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسب در بيشه زار یگانه فراز تبریز

69 در 89 سانتی‌متر - 59 رنگ

465 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 481,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رود روان یگانه فراز تبریز

89 در 49 سانتی‌متر - 79 رنگ

600 در 326 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سفره ايراني یگانه فراز تبریز

82 در 58 سانتی‌متر - 102 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 445,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

158 در 244 سانتی‌متر - 45 رنگ

1060 در 1635 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 224,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش كالسكه یگانه فراز تبریز

79 در 54 سانتی‌متر - 29 رنگ

530 در 360 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر خوابيده یگانه فراز تبریز

104 در 50 سانتی‌متر - 74 رنگ

700 در 335 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 500,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش آواز خوان یگانه فراز تبریز

37 در 52 سانتی‌متر - 29 رنگ

250 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه چوبي یگانه فراز تبریز

74 در 46 سانتی‌متر - 35 رنگ

500 در 306 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 398,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

134 در 89 سانتی‌متر - 161 رنگ

900 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 932,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

94 در 141 سانتی‌متر - 17 رنگ

630 در 950 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 690,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل موسيقي یگانه فراز تبریز

156 در 104 سانتی‌متر - 137 رنگ

1050 در 695 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسب سفيد یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش شام آخر ۲ یگانه فراز تبریز

122 در 58 سانتی‌متر - 23 رنگ

820 در 390 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 670,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش صفاي بهاري یگانه فراز تبریز

52 در 37 سانتی‌متر - 61 رنگ

350 در 250 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 315,000 تومان