۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه تابلو فرش گلبانگ یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 148 رنگ

424 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 500,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حسرت یگانه فراز تبریز

55 در 76 سانتی‌متر - 23 رنگ

370 در 510 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه عليا زمينه كرمي یگانه فراز تبریز

104 در 161 سانتی‌متر - 38 رنگ

700 در 1080 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش در قصر یگانه فراز تبریز

89 در 64 سانتی‌متر - 128 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 510,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش قناري یگانه فراز تبریز

82 در 60 سانتی‌متر - 49 رنگ

550 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش برگ ريزان یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 42 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تخت‌نشين یگانه فراز تبریز

57 در 85 سانتی‌متر - 16 رنگ

380 در 570 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 128 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سه اسب یگانه فراز تبریز

89 در 67 سانتی‌متر - 85 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 478,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو یگانه فراز تبریز

106 در 149 سانتی‌متر - 130 رنگ

714 در 1000 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شكوفه صبگاهي یگانه فراز تبریز

85 در 130 سانتی‌متر - 108 رنگ

570 در 870 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 785,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش در گلزار هستي یگانه فراز تبریز

104 در 149 سانتی‌متر - 135 رنگ

700 در 1000 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,080,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سروش یگانه فراز تبریز

74 در 104 سانتی‌متر - 98 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 615,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش پلنگ یگانه فراز تبریز

74 در 40 سانتی‌متر - 56 رنگ

500 در 270 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 368,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

179 در 238 سانتی‌متر - 40 رنگ

1200 در 1600 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 2,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قايق عشق یگانه فراز تبریز

74 در 48 سانتی‌متر - 72 رنگ

500 در 320 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درخت و رود یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 352 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دو سرباز یگانه فراز تبریز

45 در 89 سانتی‌متر - 16 رنگ

300 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش فرار اسبهای وحشی یگانه فراز تبریز

74 در 56 سانتی‌متر - 44 رنگ

500 در 375 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تمنا یگانه فراز تبریز

58 در 85 سانتی‌متر - 23 رنگ

388 در 570 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 448,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاكدامني يوسف یگانه فراز تبریز

86 در 113 سانتی‌متر - 155 رنگ

580 در 760 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 703,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوسه عشق یگانه فراز تبریز

64 در 89 سانتی‌متر - 70 رنگ

427 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 532,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

104 در 156 سانتی‌متر - 36 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه بهاري یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 87 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 411,000 تومان