۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه  تابلو فرش آشیانه یگانه فراز تبریز

45 در 60 سانتی‌متر - 72 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 325,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قافله عمر یگانه فراز تبریز

55 در 74 سانتی‌متر - 16 رنگ

370 در 500 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

104 در 168 سانتی‌متر - 35 رنگ

700 در 1125 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زندگي روستايي یگانه فراز تبریز

79 در 46 سانتی‌متر - 77 رنگ

530 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش تك تاز یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 43 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مي نوش

67 در 94 سانتی‌متر - 64 رنگ

450 در 632 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 487,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آب راه كوهستان یگانه فراز تبریز

89 در 46 سانتی‌متر - 84 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 431,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

168 در 229 سانتی‌متر - 42 رنگ

1130 در 1535 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 2,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص طاووس

61 در 89 سانتی‌متر - 161 رنگ

408 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 493,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش سينه چاك یگانه فراز تبریز

64 در 89 سانتی‌متر - 56 رنگ

429 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زیستن

62 در 89 سانتی‌متر - 122 رنگ

417 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 498,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

164 در 233 سانتی‌متر - 54 رنگ

1170 در 1662 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 2,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچه باغ باراني یگانه فراز تبریز

60 در 37 سانتی‌متر - 70 رنگ

400 در 250 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 320,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش هم آوا یگانه فراز تبریز

60 در 45 سانتی‌متر - 62 رنگ

400 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 331,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شگفتن

57 در 89 سانتی‌متر - 149 رنگ

381 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 476,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه جنگلي یگانه فراز تبریز

67 در 42 سانتی‌متر - 73 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 338,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

126 در 202 سانتی‌متر - 39 رنگ

849 در 1354 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گپ دوستانه یگانه فراز تبریز

72 در 104 سانتی‌متر - 144 رنگ

485 در 700 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور سما

64 در 89 سانتی‌متر - 96 رنگ

429 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 505,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز

92 در 63 سانتی‌متر - 91 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره بهاري یگانه فراز تبریز

60 در 42 سانتی‌متر - 65 رنگ

400 در 280 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 327,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاري زمينه مشكي یگانه فراز تبریز

112 در 169 سانتی‌متر - 22 رنگ

750 در 1132 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاري یگانه فراز تبریز

107 در 161 سانتی‌متر - 48 رنگ

720 در 1080 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه صبا

70 در 89 سانتی‌متر - 99 رنگ

473 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 522,000 تومان