خدمات

پرداخت و شستشو

روفه‌گری و برجسته‌زنی

قایق و شیرازه‌زنی

رنگرزی

طراحی و کدبندی

ارائه نرم‌افزار کدبندی فرش

فروش طرح‌های آماده

فروش دستگاه چله‌کشی اتوماتیک

طراحی و بافت عکس شخصی