نخ و نقشه تابلوفرش

84 در 63 سانتی‌متر - 64 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 985,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 765,000 تومان

35 در 53 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(5 رای)
قیمت: 480,000 تومان

59 در 76 سانتی‌متر - 92 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 885,000 تومان

49 در 67 سانتی‌متر - 88 رنگ

350 در 480 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 735,000 تومان

62 در 81 سانتی‌متر - 90 رنگ

445 در 578 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 940,000 تومان

49 در 62 سانتی‌متر - 115 رنگ

350 در 443 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 685,000 تومان

147 در 98 سانتی‌متر - 81 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 2,240,000 تومان

98 در 70 سانتی‌متر - 20 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 1,035,000 تومان

49 در 76 سانتی‌متر - 96 رنگ

350 در 545 گره - رج‌شمار 50

(8 رای)
قیمت: 795,000 تومان

118 در 84 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 1,540,000 تومان

147 در 102 سانتی‌متر - 137 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 2,340,000 تومان

42 در 57 سانتی‌متر - 69 رنگ

300 در 405 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 590,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاری سایز کوچک

84 در 115 سانتی‌متر - 39 رنگ

600 در 824 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 1,960,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 920,000 تومان

84 در 46 سانتی‌متر - 52 رنگ

600 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(18 رای)
قیمت: 820,000 تومان

56 در 76 سانتی‌متر - 64 رنگ

400 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
(8 رای)
قیمت: 840,000 تومان

112 در 76 سانتی‌متر - 155 رنگ

800 در 545 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 1,325,000 تومان

72 در 52 سانتی‌متر - 54 رنگ

513 در 370 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(9 رای)
قیمت: 785,000 تومان
نقشه فرش سالاری باغ بهشت-یگانه فراز

117 در 173 سانتی‌متر - 41 رنگ

839 در 1237 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 4,320,000 تومان

140 در 98 سانتی‌متر - 161 رنگ

1000 در 700 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 2,120,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 18 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 840,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(10 رای)
قیمت: 920,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 27 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 825,000 تومان