نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه  تابلو فرش دو ببر یگانه فراز تبریز

84 در 63 سانتی‌متر - 64 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش استراحت یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
قیمت: 625,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل و بلبل یگانه فراز تبریز

35 در 53 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 395,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پشم ريس یگانه فراز تبریز

59 در 76 سانتی‌متر - 92 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 725,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پيرمرد یگانه فراز تبریز

49 در 67 سانتی‌متر - 88 رنگ

350 در 480 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 605,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسب عرب یگانه فراز تبریز

62 در 81 سانتی‌متر - 90 رنگ

445 در 578 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشاير یگانه فراز تبریز

49 در 62 سانتی‌متر - 115 رنگ

350 در 443 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 560,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرويز یگانه فراز تبریز

147 در 98 سانتی‌متر - 81 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 1,840,000 تومان
نقشه تابلو فرش شام اخر

98 در 70 سانتی‌متر - 20 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر كرد یگانه فراز تبریز

49 در 76 سانتی‌متر - 96 رنگ

350 در 545 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گرماي عشق یگانه فراز تبریز

118 در 84 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,260,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز یگانه فراز تبریز

147 در 102 سانتی‌متر - 137 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 1,920,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش لانه قناري یگانه فراز تبریز

42 در 57 سانتی‌متر - 69 رنگ

300 در 405 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 485,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

104 در 164 سانتی‌متر - 39 رنگ

740 در 1170 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,720,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوروش و ماندانا یگانه فراز تبریز

59 در 84 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 755,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره باغ گیلاس

84 در 46 سانتی‌متر - 52 رنگ

600 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 673,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار یگانه فراز تبریز

56 در 76 سانتی‌متر - 64 رنگ

400 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 690,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رايحه دلنواز یگانه فراز تبریز

112 در 76 سانتی‌متر - 155 رنگ

800 در 545 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,090,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسب كنار دريا یگانه فراز تبریز

72 در 52 سانتی‌متر - 60 رنگ

513 در 370 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 645,000 تومان
نخ و نقشه فرش قصري یگانه فراز تبریز

112 در 176 سانتی‌متر - 39 رنگ

800 در 1260 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 4,350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جمع خانوادگی یگانه فراز تبریز,ارسال رایگان

140 در 98 سانتی‌متر - 161 رنگ

1000 در 700 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,750,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس ساریتا

56 در 84 سانتی‌متر - 18 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 690,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر هخامنشي یگانه فراز تبریز

59 در 84 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 755,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس لیدی گل فروش

59 در 84 سانتی‌متر - 27 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 680,000 تومان