نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه منظره کوچه باغ-یگانه فراز تبریز

84 در 49 سانتی‌متر - 88 رنگ

600 در 350 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 2,930,000 تومان
نخ و نقشه تبریز-سه اسب

126 در 77 سانتی‌متر - 119 رنگ

900 در 550 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
جدید
(5 رای)
قیمت: 5,740,000 تومان
طرح و نقشه منظره کلبه و رود-یگانه فراز

67 در 39 سانتی‌متر - 58 رنگ

480 در 280 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 2,230,000 تومان
طرح و نقشه تابلو فرش دختر گل فروش-یگانه فراز تبریز

56 در 83 سانتی‌متر - 112 رنگ

400 در 595 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
جدید
(5 رای)
قیمت: 3,280,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز-طرح آرایشگاه

81 در 62 سانتی‌متر - 110 رنگ

580 در 444 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,380,000 تومان

84 در 63 سانتی‌متر - 64 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 3,550,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 2,750,000 تومان
نقشه تابلو فرش کوچه باغ-یگانه فراز

105 در 67 سانتی‌متر - 82 رنگ

750 در 480 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(5 رای)
قیمت: 4,120,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز-طرح دایره هستی

109 در 77 سانتی‌متر - 99 رنگ

780 در 550 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 4,770,000 تومان
طرح و نقشه دختر اسب سوار-یگانه فراز

98 در 66 سانتی‌متر - 111 رنگ

700 در 468 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 4,140,000 تومان

35 در 53 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(5 رای)
قیمت: 1,730,000 تومان

59 در 76 سانتی‌متر - 92 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 3,190,000 تومان

49 در 67 سانتی‌متر - 88 رنگ

350 در 480 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 2,650,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسبهای کوهستان یگانه فراز تبریز

84 در 48 سانتی‌متر - 83 رنگ

600 در 340 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 2,990,000 تومان

49 در 62 سانتی‌متر - 115 رنگ

350 در 443 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 2,470,000 تومان

147 در 98 سانتی‌متر - 81 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(10 رای)
قیمت: 7,990,000 تومان

98 در 70 سانتی‌متر - 20 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 3,730,000 تومان

49 در 76 سانتی‌متر - 96 رنگ

350 در 545 گره - رج‌شمار 50

(8 رای)
قیمت: 2,860,000 تومان

118 در 84 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 5,540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز یگانه فراز تبریز

147 در 102 سانتی‌متر - 151 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 8,420,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش لانه قناري یگانه فراز تبریز

35 در 53 سانتی‌متر - 71 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,730,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاری سایز کوچک

84 در 115 سانتی‌متر - 39 رنگ

600 در 824 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 6,060,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره کلبه و آبشار

91 در 63 سانتی‌متر - 88 رنگ

650 در 450 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 3,780,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 3,310,000 تومان