نخ و نقشه هاي آماده ارسال(سه روزه)

156 در 104 سانتی‌متر - 78 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 9,500,000 ریال

63 در 89 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 4,250,000 ریال

63 در 89 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 4,250,000 ریال

59 در 89 سانتی‌متر - 98 رنگ

395 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 4,100,000 ریال

92 در 65 سانتی‌متر - 90 رنگ

620 در 434 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 4,550,000 ریال

30 در 43 سانتی‌متر - 23 رنگ

200 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,500,000 ریال

61 در 83 سانتی‌متر - 90 رنگ

410 در 560 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 4,100,000 ریال

53 در 70 سانتی‌متر - 53 رنگ

355 در 468 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 3,450,000 ریال

82 در 58 سانتی‌متر - 102 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 3,800,000 ریال

89 در 54 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 362 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 3,700,000 ریال

63 در 83 سانتی‌متر - 33 رنگ

420 در 560 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 3,500,000 ریال

52 در 74 سانتی‌متر - 18 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 3,350,000 ریال

63 در 46 سانتی‌متر - 37 رنگ

423 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 3,200,000 ریال

92 در 45 سانتی‌متر - 35 رنگ

620 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 3,550,000 ریال

69 در 45 سانتی‌متر - 19 رنگ

460 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 3,100,000 ریال

82 در 51 سانتی‌متر - 27 رنگ

550 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 3,450,000 ریال

71 در 51 سانتی‌متر - 14 رنگ

480 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 3,300,000 ریال

89 در 45 سانتی‌متر - 26 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 3,900,000 ریال

74 در 54 سانتی‌متر - 28 رنگ

500 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 3,450,000 ریال

77 در 41 سانتی‌متر - 25 رنگ

514 در 274 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 3,350,000 ریال

74 در 52 سانتی‌متر - 39 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 3,300,000 ریال

86 در 42 سانتی‌متر - 25 رنگ

580 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 3,300,000 ریال

82 در 59 سانتی‌متر - 40 رنگ

550 در 395 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 3,550,000 ریال

72 در 42 سانتی‌متر - 36 رنگ

485 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 3,100,000 ریال