(مشاهده کامل طرح ها از منوی نخ و نقشه در پایین)

147 در 98 سانتی‌متر - 115 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(16 رای)
قیمت: 8,800,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری رقص اشرافی

112 در 70 سانتی‌متر - 160 رنگ

800 در 500 گره - رج‌شمار 50

(16 رای)
قیمت: 4,820,000 تومان

84 در 60 سانتی‌متر - 148 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,750,000 تومان

179 در 120 سانتی‌متر - 152 رنگ

1280 در 860 گره - رج‌شمار 50

(16 رای)
قیمت: 13,170,000 تومان

147 در 105 سانتی‌متر - 149 رنگ

1050 در 750 گره - رج‌شمار 50

(16 رای)
قیمت: 9,210,000 تومان

68 در 84 سانتی‌متر - 149 رنگ

485 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 4,050,000 تومان

150 در 96 سانتی‌متر - 167 رنگ

1070 در 686 گره - رج‌شمار 50

(16 رای)
قیمت: 8,800,000 تومان

147 در 88 سانتی‌متر - 173 رنگ

1050 در 625 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(16 رای)
قیمت: 7,850,000 تومان

101 در 69 سانتی‌متر - 148 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 4,410,000 تومان

140 در 93 سانتی‌متر - 107 رنگ

1000 در 666 گره - رج‌شمار 50

(16 رای)
قیمت: 7,940,000 تومان

98 در 69 سانتی‌متر - 146 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 4,460,000 تومان

98 در 69 سانتی‌متر - 150 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 4,460,000 تومان

98 در 69 سانتی‌متر - 152 رنگ

700 در 496 گره - رج‌شمار 50

(16 رای)
قیمت: 4,500,000 تومان

98 در 66 سانتی‌متر - 136 رنگ

700 در 473 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(16 رای)
قیمت: 4,280,000 تومان

84 در 49 سانتی‌متر - 111 رنگ

600 در 350 گره - رج‌شمار 50

(16 رای)
قیمت: 3,200,000 تومان

74 در 50 سانتی‌متر - 106 رنگ

530 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,120,000 تومان

63 در 39 سانتی‌متر - 79 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 2,300,000 تومان

98 در 46 سانتی‌متر - 95 رنگ

700 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,410,000 تومان

98 در 46 سانتی‌متر - 99 رنگ

700 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,410,000 تومان

84 در 42 سانتی‌متر - 83 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 2,910,000 تومان

98 در 49 سانتی‌متر - 87 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,640,000 تومان

77 در 45 سانتی‌متر - 72 رنگ

550 در 320 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 2,860,000 تومان

80 در 52 سانتی‌متر - 100 رنگ

570 در 370 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,250,000 تومان

74 در 46 سانتی‌متر - 78 رنگ

530 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,020,000 تومان