(مشاهده کامل طرح ها از منوی نخ و نقشه در پایین)

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری بزم خسرو پرويز

147 در 98 سانتی‌متر - 115 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
قیمت: 2,025,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری میهمانی

147 در 106 سانتی‌متر - 160 رنگ

1050 در 760 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 2,195,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش در قصر با 32 رنگ ابریشم

84 در 60 سانتی‌متر - 148 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 852,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عروسی پاپ با 40 رنگ ابریشم

179 در 120 سانتی‌متر - 152 رنگ

1280 در 860 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,025,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پیانوزن با 42 رنگ ابریشم

196 در 144 سانتی‌متر - 189 رنگ

1400 در 1029 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,960,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روز گردش با 31 رنگ ابریشم

68 در 84 سانتی‌متر - 149 رنگ

485 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 930,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه با 39 رنگ ابریشم

150 در 96 سانتی‌متر - 167 رنگ

1070 در 686 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 2,020,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص پریا با 35 رنگ ابریشم

147 در 88 سانتی‌متر - 173 رنگ

1050 در 625 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
قیمت: 1,805,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پایکوبی با 30 رنگ ابریشم

101 در 69 سانتی‌متر - 148 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,015,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسور باز کوچک با 28 رنگ ابریشم

98 در 69 سانتی‌متر - 146 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,020,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش میز پاسور با 30 رنگ ابریشم

98 در 69 سانتی‌متر - 150 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,020,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلاس موسیقی با 31 رنگ ابرشم

98 در 66 سانتی‌متر - 136 رنگ

700 در 473 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 985,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره پاییزان با 30 رنگ ابریشم

112 در 56 سانتی‌متر - 105 رنگ

800 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 985,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره توماس با 25 رنگ ابریشم

63 در 39 سانتی‌متر - 79 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 530,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره باغ گردو با 31 رنگ ابریشم و ارسال رایگان

98 در 46 سانتی‌متر - 99 رنگ

700 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 785,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره جوکنار با 27 رنگ ابریشم

84 در 42 سانتی‌متر - 83 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 670,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره غروب با 30 رنگ ابریشم

98 در 49 سانتی‌متر - 87 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 835,000 تومان