نخ و نقشه هاي آماده ارسال(سه روزه)

نخ و نقشه تابلو فرش كوروش و ماندانا یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر هخامنشي یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر چوپان یگانه فراز تبریز

59 در 89 سانتی‌متر - 98 رنگ

395 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازار یگانه فراز تبریز

92 در 65 سانتی‌متر - 90 رنگ

620 در 434 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 455,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساعت یگانه فراز تبریز

30 در 43 سانتی‌متر - 23 رنگ

200 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوزه به دوش یگانه فراز تبریز

61 در 83 سانتی‌متر - 90 رنگ

410 در 560 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آناهيتا یگانه فراز تبریز

53 در 70 سانتی‌متر - 53 رنگ

355 در 468 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 345,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سفره ايراني یگانه فراز تبریز

82 در 58 سانتی‌متر - 102 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

89 در 54 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 370,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

52 در 71 سانتی‌متر - 41 رنگ

346 در 478 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه كليد یگانه فراز تبریز

63 در 83 سانتی‌متر - 33 رنگ

420 در 560 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 18 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الله یگانه فراز تبریز

63 در 46 سانتی‌متر - 37 رنگ

423 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد دو رنگ یگانه فراز تبریز

89 در 45 سانتی‌متر - 26 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 390,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد شكسته یگانه فراز تبریز

77 در 41 سانتی‌متر - 25 رنگ

514 در 274 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 39 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ظهر عاشورا یگانه فراز تبریز

82 در 59 سانتی‌متر - 40 رنگ

550 در 395 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جله جلاله یگانه فراز تبریز

67 در 50 سانتی‌متر - 17 رنگ

450 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مدينه یگانه فراز تبریز

104 در 76 سانتی‌متر - 80 رنگ

700 در 511 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 490,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه نور یگانه فراز تبریز

74 در 41 سانتی‌متر - 33 رنگ

500 در 278 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 21 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 33,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كعبه یگانه فراز تبریز

89 در 61 سانتی‌متر - 36 رنگ

600 در 412 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه گلدار 1 یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 22 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 340,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله یگانه فراز تبریز

77 در 51 سانتی‌متر - 29 رنگ

520 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 350,000 تومان