(مشاهده کامل طرح ها از منوی نخ و نقشه در پایین)

91 در 52 سانتی‌متر - 96 رنگ

650 در 370 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,700,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 91 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,140,000 تومان

84 در 42 سانتی‌متر - 98 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,030,000 تومان

70 در 46 سانتی‌متر - 87 رنگ

500 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 2,980,000 تومان

84 در 43 سانتی‌متر - 99 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,160,000 تومان

77 در 52 سانتی‌متر - 108 رنگ

550 در 370 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,260,000 تومان

46 در 30 سانتی‌متر - 59 رنگ

330 در 217 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 1,560,000 تومان

45 در 63 سانتی‌متر - 88 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 2,720,000 تومان

87 در 63 سانتی‌متر - 117 رنگ

620 در 453 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 4,050,000 تومان

109 در 56 سانتی‌متر - 122 رنگ

780 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 4,330,000 تومان

53 در 66 سانتی‌متر - 88 رنگ

380 در 474 گره - رج‌شمار 50

(16 رای)
قیمت: 3,180,000 تومان

91 در 64 سانتی‌متر - 109 رنگ

650 در 455 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 4,280,000 تومان

80 در 59 سانتی‌متر - 98 رنگ

570 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,720,000 تومان

48 در 66 سانتی‌متر - 101 رنگ

340 در 470 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 2,880,000 تومان

53 در 72 سانتی‌متر - 112 رنگ

378 در 512 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,290,000 تومان

45 در 59 سانتی‌متر - 69 رنگ

320 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 2,550,000 تومان

63 در 48 سانتی‌متر - 112 رنگ

450 در 345 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 2,810,000 تومان

49 در 70 سانتی‌متر - 94 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,160,000 تومان

50 در 70 سانتی‌متر - 115 رنگ

355 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,010,000 تومان

50 در 71 سانتی‌متر - 99 رنگ

360 در 510 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,140,000 تومان

49 در 69 سانتی‌متر - 117 رنگ

350 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,050,000 تومان

84 در 60 سانتی‌متر - 129 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 3,910,000 تومان

78 در 118 سانتی‌متر - 137 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 5,880,000 تومان

112 در 76 سانتی‌متر - 139 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 5,390,000 تومان