(مشاهده کامل طرح ها از منوی نخ و نقشه در پایین)

نخ و نقشه منظره باغ پاییزی با 28 رنگ ابریشم

74 در 46 سانتی‌متر - 78 رنگ

530 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 695,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره رهگذر با 29 رنگ ابریشم

91 در 52 سانتی‌متر - 96 رنگ

650 در 370 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 820,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره انتالیا با 24 رنگ ابریشم

70 در 49 سانتی‌متر - 91 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 695,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل با 27 رنگ ابریشم

87 در 59 سانتی‌متر - 111 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 860,000 تومان
نخ و نقشه گل سبد کوچک با 22 رنگ ابریشم

45 در 63 سانتی‌متر - 88 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 600,000 تومان
طرح تابلو فرش گل وحشی با 26 رنگ ابریشم

77 در 55 سانتی‌متر - 117 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یک سبد گل با 30 رنگ ابریشم

87 در 63 سانتی‌متر - 117 رنگ

620 در 453 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 895,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل ریخته با 29 رنگ ابریشم

109 در 56 سانتی‌متر - 122 رنگ

780 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 965,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بار گل با 30 رنگ ابریشم

91 در 64 سانتی‌متر - 109 رنگ

650 در 455 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 945,000 تومان
نقشه تابلو فرش گلهای اراسته با 29 رنگ ابریشم

80 در 59 سانتی‌متر - 98 رنگ

570 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 820,000 تومان
نقشه تابلو فرش گلهای رنگارنگ با 24 رنگ ابریشم

48 در 66 سانتی‌متر - 101 رنگ

340 در 470 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 635,000 تومان
نقشه تابلو فرش ناز گل با 26 رنگ ابریشم

53 در 72 سانتی‌متر - 112 رنگ

378 در 512 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 725,000 تومان
نقشه تابلو فرش گلدان سفالی با 24 رنگ ابریشم

45 در 59 سانتی‌متر - 69 رنگ

320 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 560,000 تومان
نقشه تابلو فرش داوودی رنگی با 25 رنگ ابریشم

63 در 48 سانتی‌متر - 112 رنگ

450 در 345 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 615,000 تومان
نقشه تابلو فرش گل و انگور با 22 رنگ ابریشم

49 در 70 سانتی‌متر - 94 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 695,000 تومان
نقشه تابلو فرش گل شکوه با 24 رنگ ابریشم

50 در 70 سانتی‌متر - 115 رنگ

355 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 665,000 تومان
نقشه تابلو فرش گلدان شکیل با 25 رنگ ابریشم

50 در 71 سانتی‌متر - 99 رنگ

360 در 510 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 690,000 تومان
طرح تابلو فرش گلدان تنهایی با 27 رنگ ابریشم

49 در 69 سانتی‌متر - 117 رنگ

350 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 675,000 تومان