نخ و نقشه تابلوفرش طرح‌های با ابریشم زیاد

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری دايره هستي

89 در 64 سانتی‌متر - 129 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 535,000 تومان

83 در 125 سانتی‌متر - 137 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 890,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری نياز نوازش

87 در 111 سانتی‌متر - 103 رنگ

582 در 746 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 825,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری عطوفت

119 در 80 سانتی‌متر - 139 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری بوي بهار

74 در 104 سانتی‌متر - 138 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 690,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری ساز ساقي

115 در 82 سانتی‌متر - 130 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری پاكدامني يوسف

86 در 113 سانتی‌متر - 160 رنگ

580 در 760 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 763,000 تومان