(مشاهده کامل طرح ها از منوی نخ و نقشه در پایین)

84 در 60 سانتی‌متر - 129 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 985,000 تومان

78 در 118 سانتی‌متر - 137 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 1,490,000 تومان

81 در 104 سانتی‌متر - 103 رنگ

582 در 746 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 1,375,000 تومان

112 در 76 سانتی‌متر - 139 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 1,370,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 138 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 1,195,000 تومان

108 در 77 سانتی‌متر - 130 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 1,340,000 تومان

81 در 106 سانتی‌متر - 160 رنگ

580 در 760 گره - رج‌شمار 50

(16 رای)
قیمت: 1,390,000 تومان