نخ و نقشه هاي آماده ارسال(سه روزه)

نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 59 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رود پاييزي یگانه فراز تبریز

69 در 42 سانتی‌متر - 62 رنگ

460 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 354,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رهگذر یگانه فراز تبریز

97 در 55 سانتی‌متر - 88 رنگ

650 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 484,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه رويايي یگانه فراز تبریز

79 در 51 سانتی‌متر - 70 رنگ

530 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 418,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آنتاليا 2 يگانه فراز تبريز

74 در 52 سانتی‌متر - 79 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه جنگلبان یگانه فراز تبریز

89 در 45 سانتی‌متر - 75 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مزرعه خوشبختي یگانه فراز تبریز

89 در 45 سانتی‌متر - 82 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دهكده هلندي یگانه فراز تبریز

74 در 49 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانه باغ زندگي يگانه فراز تبريز

89 در 46 سانتی‌متر - 89 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 429,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش غروب در كوهستان یگانه فراز تبریز

82 در 55 سانتی‌متر - 92 رنگ

550 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 436,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغچه پدر بزرگ یگانه فراز تبریز

49 در 32 سانتی‌متر - 47 رنگ

330 در 217 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 310,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گرماي عشق یگانه فراز تبریز

125 در 89 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 840,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دايره هستي یگانه فراز تبریز

89 در 64 سانتی‌متر - 110 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 491,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رايحه یگانه فراز تبریز

57 در 86 سانتی‌متر - 96 رنگ

380 در 580 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 473,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور یگانه فراز تبریز

104 در 71 سانتی‌متر - 181 رنگ

700 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 552,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساز ساقي یگانه فراز تبریز

115 در 82 سانتی‌متر - 112 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 691,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

62 در 89 سانتی‌متر - 128 رنگ

417 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 498,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 128 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو یگانه فراز تبریز

106 در 149 سانتی‌متر - 130 رنگ

714 در 1000 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شكوفه صبگاهي یگانه فراز تبریز

85 در 130 سانتی‌متر - 108 رنگ

570 در 870 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 785,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فلامينگوباز یگانه فراز تبریز

104 در 74 سانتی‌متر - 96 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل رقص یگانه فراز تبریز

155 در 101 سانتی‌متر - 138 رنگ

1040 در 680 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فوت شمع یگانه فراز تبریز

132 در 101 سانتی‌متر - 106 رنگ

885 در 675 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 897,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر خوابيده یگانه فراز تبریز

104 در 50 سانتی‌متر - 74 رنگ

700 در 335 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 500,000 تومان