(مشاهده کامل طرح ها از منوی نخ و نقشه در پایین)

74 در 46 سانتی‌متر - 78 رنگ

530 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 845,000 تومان

91 در 52 سانتی‌متر - 96 رنگ

650 در 370 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 995,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 91 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 845,000 تومان

84 در 42 سانتی‌متر - 98 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 815,000 تومان

70 در 46 سانتی‌متر - 87 رنگ

500 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 800,000 تومان

84 در 43 سانتی‌متر - 99 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 850,000 تومان

77 در 52 سانتی‌متر - 108 رنگ

550 در 370 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 875,000 تومان

46 در 30 سانتی‌متر - 59 رنگ

330 در 217 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 420,000 تومان

87 در 59 سانتی‌متر - 111 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 1,050,000 تومان

45 در 63 سانتی‌متر - 88 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 730,000 تومان

77 در 55 سانتی‌متر - 104 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 925,000 تومان

87 در 63 سانتی‌متر - 117 رنگ

620 در 453 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 1,090,000 تومان

109 در 56 سانتی‌متر - 122 رنگ

780 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 1,165,000 تومان

53 در 66 سانتی‌متر - 88 رنگ

380 در 474 گره - رج‌شمار 50

(16 رای)
قیمت: 855,000 تومان

91 در 64 سانتی‌متر - 109 رنگ

650 در 455 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 1,150,000 تومان

80 در 59 سانتی‌متر - 98 رنگ

570 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 1,000,000 تومان

48 در 66 سانتی‌متر - 101 رنگ

340 در 470 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 775,000 تومان

53 در 72 سانتی‌متر - 112 رنگ

378 در 512 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 885,000 تومان

45 در 59 سانتی‌متر - 69 رنگ

320 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 685,000 تومان

63 در 48 سانتی‌متر - 112 رنگ

450 در 345 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 755,000 تومان

49 در 70 سانتی‌متر - 94 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 850,000 تومان

50 در 70 سانتی‌متر - 115 رنگ

355 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 810,000 تومان

50 در 71 سانتی‌متر - 99 رنگ

360 در 510 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 845,000 تومان

49 در 69 سانتی‌متر - 117 رنگ

350 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
(16 رای)
قیمت: 820,000 تومان