نخ و نقشه تابلوفرش

نخ و نقشه  تابلو فرش دو ببر یگانه فراز تبریز

89 در 67 سانتی‌متر - 64 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 440,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش استراحت یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل و بلبل یگانه فراز تبریز

37 در 56 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 275,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پشم ريس یگانه فراز تبریز

63 در 80 سانتی‌متر - 92 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پيرمرد یگانه فراز تبریز

52 در 71 سانتی‌متر - 88 رنگ

350 در 480 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 350,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسب عرب یگانه فراز تبریز

66 در 86 سانتی‌متر - 90 رنگ

445 در 578 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 395,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشاير یگانه فراز تبریز

52 در 66 سانتی‌متر - 115 رنگ

350 در 443 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 340,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرويز یگانه فراز تبریز

156 در 104 سانتی‌متر - 78 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 950,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش شام آخر یگانه فراز تبریز

115 در 74 سانتی‌متر - 20 رنگ

770 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر كرد یگانه فراز تبریز

52 در 81 سانتی‌متر - 96 رنگ

350 در 545 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 365,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گرماي عشق یگانه فراز تبریز

125 در 89 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 735,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز یگانه فراز تبریز

156 در 109 سانتی‌متر - 137 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 950,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش لانه قناري یگانه فراز تبریز

45 در 60 سانتی‌متر - 69 رنگ

300 در 405 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 295,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

104 در 164 سانتی‌متر - 39 رنگ

740 در 1170 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوروش و ماندانا یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ گيلاس یگانه فراز تبریز

89 در 49 سانتی‌متر - 52 رنگ

600 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار یگانه فراز تبریز

60 در 80 سانتی‌متر - 64 رنگ

400 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 375,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رايحه دلنواز یگانه فراز تبریز

119 در 81 سانتی‌متر - 155 رنگ

800 در 545 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 685,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسب كنار دريا یگانه فراز تبریز

76 در 55 سانتی‌متر - 60 رنگ

513 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 360,000 تومان
نخ و نقشه فرش قصري یگانه فراز تبریز

119 در 188 سانتی‌متر - 39 رنگ

800 در 1260 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سورتمه سوار یگانه فراز تبریز

82 در 52 سانتی‌متر - 116 رنگ

550 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 370,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش ساريتا یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 22 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 390,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر هخامنشي یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 425,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش ليدی گل فروش یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 27 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 395,000 تومان